ข่าวด่วน

ชวนไทยรวมกำลังกัน พาชาติพ้นภัย ถวาย ‘วันแม่แห่งชาติ’12สิงหาคม2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องการเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยแก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับหญิงบ้านปรานีในสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ห้องประชุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี .สามพราน .นครปฐม

ดังใจความตอนหนึ่งว่า แม้ลูกหลานจะไม่ได้อยู่ที่บ้าน เวลานี้ แต่เราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เป็นใครก็ตาม เรียนมามาก เรียนมาไม่เท่าเขา ความดีสำคัญที่สุด อย่างที่พระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุ สอนเราทุกคนไว้ บางคนเรียนสูง มีฐานะ มีอำนาจวาสนา แต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จ ก็เพราะขาดความสำนึกที่ดี ปราศจากความจริงใจ แม้แต่อุดมการณ์

วันแม่ปีนี้ ลูกหลานอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ อยู่ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลูกหลานต้องคำนึงถึงการกระทำความดี ขวนขวายศึกษา ไม่เข้าใจอะไร ถามครูอาจารย์ มีเมตตากรุณา มีจิตใจของผู้มีอัธยาศัยไมตรี ช่วยกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รวมทั้งรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ของเราเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

..ปนัดดา กล่าวว่า ลูกหลานต้องจดจำได้ว่า วันอันมีความหมายสำคัญต่อประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินนี้ คนไทยนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่าวันแม่ทุกคนมีความเข้าใจและซาบซึ้งกันดีในความหมาย เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คือวันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย

ในปี 2561 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ มีใจความว่า.. เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย.. จึงขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ฝ่ายปกครอง ครูอาจารย์ และลูกหลาน ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำคำขวัญพระราชทานของพระองค์ท่านสู่การปฏิบัติ เพื่อยังความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัว องค์กร และชาติบ้านเมืองไทย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน