ข่าวด่วน

สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดฯสมเด็จพระวันรัต เปิด ‘ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต’ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของภาคเหนือ

มื่อเวลา 11.30 . วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโตโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของภาคเหนือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี .เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .นพ.บรรณากิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

...บรรณกิจ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มช. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งให้การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะทาง และผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรอาพาธทั่วประเทศ ปีละประมาณ 4,000 รูป ซึ่งพระภิกษุ และสามเณรอาพาธที่มารับการตรวจรักษา หรือถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ จะเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ตั้งแต่ปี ..2547 แต่ที่ผ่านมาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโตยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้านกายภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยสงฆ์ทั่วไป และผู้ป่วยสงฆ์ระดับซับซ้อน ทำให้ต้องส่งผู้ป่วยสงฆ์ไปรักษาที่ห้องตรวจของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เพื่อให้ตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต สามารถบริการตรวจรักษาได้อย่างครบวงจร ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จึงมีนโยบายจะพัฒนาตึกสงฆ์อาพาธสุจิตโต ให้มีความสามารถเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความพร้อมทุกด้านในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ได้มาตรฐาน โดยการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ได้แก่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) , หอผู้ป่วย, ห้องประชุมปรับปรุงอาคาร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัย โดยการเพิ่ม ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องเอกซเรย์, ห้องเจาะเลือด ห้องจ่ายยา เครื่อง Hemodialysis และห้อง ICU เป็นต้น

...บรรณกิจ กล่าวอีกว่า ปัจบันนี้โรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้ พร้อมให้บริการตรวจรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธทั่วประเทศ ซึ่งทุกขั้นตอนในการรักษาจะอยู่ในอาคารเดียวกัน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธอย่างครบวงจร โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์และสามเณรไปยังตึกปกติของโรงพยาบาลสวนดอกอีกต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน