ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา กล่าวสุนทรพจน์ ‘ความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา’ ณ อาคารสหประชาชาติ พร้อมกล่าวขอบคุณนานาประเทศให้ความช่วยเหลือ ‘ทีมหมูป่า’

เมื่อเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โครงการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม ‘Invitation to Asia-Pacific Youth Exchange Thailand’ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

..ปนัดดา กล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศเอเซียแปซิฟิก เรื่องการแลกเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังมีใจความตอนหนึ่งว่า ความเจริญที่ยั่งยืนเกิดจากความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งระหว่างกัน ความจริงใจต่อกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์ ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง เหนือสิ่งอื่นใด คือ มีความเอื้ออาทร รู้จักการให้อภัย มีความเมตตากรุณาแก่มนุษยชาติ มีความเป็นสุภาพชน ปราศจากการรังเกียจเดียดฉันท์ หรือลบหลู่ดูหมิ่นในเพื่อนมนุษย์ ใครผู้ใดจะมาจากประเทศที่เจริญกว่าหรือด้อยกว่า แต่ที่เราทุกคนพูดกันมาโดยตลอดคือความภาคภูมิใจ ความเสียสละ ความเพียร ความซื่อตรงในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ผู้เป็นมนุษย์ตามหลักทฤษฎีของการพัฒนาคน ความสำคัญจึงอยู่ตรงนี้ เป็นเรื่องของการตัดสินใจเดินข้ามเส้น (cross the line) ไปสู่ความถูกต้อง ความมีชัยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช่ความไม่ถูกต้อง หรือความหลงผิด หลงทางในการดำเนินชีวิต

..ปนัดดา ดิศกุล น้อมนำอัญเชิญพระบรมราโชวาทว่าด้วยเรื่องรู้รักสามัคคีและเข้าใจ เข้าถึง พัฒนากล่าวต่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศเอเซียแปซิฟิก ตามโครงการของ UNDP โดยกล่าวว่า พระบรมราโชวาทถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยมาช้านาน ทัศนคติที่ดีอันพึงมีต่อกัน การแก้ไขปัญหาทางสังคม ครอบครัว และปัจเจกบุคคล ในเรื่องเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะนำพาสังคมแห่งมวลมนุษยชาติสู่ความร่มเย็นเป็นสุข และเกิดการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนในที่สุดโดยผู้เข้าประชุมได้ให้เกียรติปรบมืออย่างกึกก้อง และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ ของปวงชนชาวไทย ทำให้ผู้อำนวยการโครงการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) และ ..ปนัดดา มีความซาบซึ้งใจอย่างมาก

อนึ่ง ..ปนัดดา ได้ถือโอกาสในช่วงท้ายของการเปิดการประชุม กล่าวขอบคุณนานามิตรประเทศของราชอาณาจักรไทย ทั้งในด้านกำลังใจอันเปี่ยมล้นและความช่วยเหลือทางด้านกำลังคน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคโนโลยี ในการนำลูกหลานทีมฟุลบอลหมูป่าออกจากถ้ำหลวง .เชียงราย ที่คนไทยทุกคนต่างมีความซาบซึ้งใจ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน