ข่าวด่วน

คณะข้าราชการเยี่ยมวังวรดิศ ฟังบรรยายพิเศษ ‘ตามรอยพระยุคลบาท’

เมื่อเวลา 12.30 . วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ..ปนัดดา ดิศกุล และคุณอัมพร ดิศกุล อยุธยา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการผู้ช่วย และคณะข้าราชการใหม่สังกัดหลายส่วนราชการ รุ่นที่ 52/60-61 ตามโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาทเข้าเยี่ยมชมวังวรดิศและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องชาติประเทศดำรงอยู่ได้ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมจาก ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า คุณธรรมจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติของผู้เป็นข้าราชการ รวมถึงสมาชิกในสังคมโดยรวม สังคมใดหรือข้าราชการผู้ใดขาดคุณธรรม นั่นคือความล่มสลายของระบบ วิทยากรทั้งหลายดูจะทุ่มเทพูดคุยกันในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในช่วงเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมา ก็เพราะระบบของสังคมขาดคุณธรรม ในขณะที่สมัยก่อน อาทิ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ก็มักจะพูดว่าให้ข้าราชการดูพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นแบบอย่างในการทำความดี ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความจงรักภักดี

ตอนนั้นผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย จำได้แม่นยำว่า เรื่องแบบอย่างของผู้คนในทุกๆ สังคมเวลานั้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา ย้ำสอนกันมาก การพูดกันบ่อยๆ ซ้ำๆ คนรุ่นใหม่อาจบอกว่า ถ้าทำไม่ได้ก็กลายเป็นนามธรรม แต่ตามจริงแล้ว การพูดซ้ำและการย้ำเตือนจะกลายเป็นความจารึกจดจำจนกระทั่งกลับกลายเป็นอุปนิสัยใจคอไปโดยธรรมชาติมากราย เช่น คิดจะคดโกงใคร ข่มเหงรังแกใคร คิดร้ายต่อใคร หลายคนจะได้คำสอนนี้เป็นครู หากปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้ ย่อมจะเป็นพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้เป็นข้าราชการตั้งแต่ชั้นผู้น้อยกระทั่งตนเองเจริญเติบโตเป็นผู้บังคับบัญชา คือ โกงใครเอาเปรียบใครแม้แต่น้อยนิด เพียงหนึ่งบาทสองบาท ก็ถือเป็นความละอายแก่ใจ และเป็นบาป

จรรยาบรรณจึงถือเป็นเรื่องพฤติกรรมในการที่จะพัฒนาตนเองในกรอบที่เป็นคุณต่อองค์กรและสังคม เรียกว่า ‘Code of Honour’ ต้องตีความว่า พฤติกรรมแต่ละข้อแต่ละอย่างเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากหลักคุณธรรมประการใด เช่น เรื่องความเมตตากรุณา ถ้ามีความเมตตากรุณาจะมีฐานของหลักคุณธรรมที่ผู้เป็นคนดีประพฤติดีพึงมี ขาดไม่ได้เลย เป็นต้น ส่วนจริยธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่าจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หลักศีลธรรมเราทุกคนผู้เป็นข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างในพฤตินิสัยประการนี้ สังคมข้าราชการและประเทศชาติจะประสบแต่ความร่มเย็น ความมั่นคงปลอดภัยย่อมเกิดขึ้นแก่แผ่นดิน..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน