ม.ล.ปนัดดา ย้ำคำสอนตาม ‘ศาสตร์พระราชา’มีลำดับขั้นตอนการทำงาน ความสุขุมรอบคอบ ความพอเพียง การบริหารเวลา ความซื่อตรงในหน้าที่รับผิดชอบ คือ หัวใจของทุกสาขาอาชีพ

บ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทันตบุคลากรทุกสายวิชาชีพ (ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ทันตบุคลากรอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร) ในการประชุมวิชาการทันตบุคลากร ประจำปี 2561 จัดโดย ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ห้องประชุมราชเทวี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่าวิทยากรมีความเชื่อมาโดยตลอดว่า ปรัชญาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นแนวคิดทางการพัฒนาประเทศที่ทำให้เราคนไทยไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ในทางกลับกันสอนให้เราทุกคนมีความสุขุมคัมภีรภาพ ไม่คิดอะไรที่กลับกลายเป็นความเสี่ยงและสิ้นเปลือง แต่มีความรอบคอบ และรู้จักตนเองเป็นที่ตั้ง ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ มาตรการสมควรทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างความจำเป็นพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ โดยอาศัยหลักคิดเราไทยด้วยกัน เกื้อกูลเจือจุนต่อกันในการแชร์งบประมาณจากภาษีอากรประเทศที่จะทำให้สังคมมีความเป็นเอกภาพ มีความเข้มแข็ง มีระเบียบในการใช้สอยเงินทองอย่างพอเพียง คำนึงถึงวิธีการและกระบวนการที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงแก่สังคมที่เป็นภาพรวมตามสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจในชั้นที่มีลำดับสูงขึ้นไป

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ถือเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย หลักภูมิสังคม เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การบริหารเวลา ความซื่อตรงในหน้าที่รับผิดชอบ การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้ และในประการสำคัญ คือ การใช้หลักคุณธรรมนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จและประสบความสุขความเจริญ ต้องไม่ลืมว่า บุคคลผู้มีความเจริญในอารยสังคมใดๆ จำต้องมีองค์ประกอบสำคัญแก่ชีวิต คือสติ ปัญญา ความซื่อตรง และความเพียรอันจะนำเราไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง ไม่เกิดความล้มเหลวอันไม่สมควรเกิดขึ้น อันมีที่มาจาการกระทำของตนเอง..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน