ม.ล.ปนัดดา นำ ’ศาสตร์พระราชา’สร้างผู้นำคมนาคมรุ่นใหม่

เมื่อบ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่องศาสตร์พระราชา แนวคิดและคำสอนของพ่อให้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคมนาคม รุ่นที่ 10 การสร้างผู้นำคมนาคมรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง ห้องชมนภา (ชั้น 2) โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

..ปนัดดา ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัสคำสอนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 สอนให้เราทุกคนผู้เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้ซึ้งถึงความหมายของความรับผิดชอบที่ตนพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นคนดีที่ต้องรักษาความดีที่เกิดขึ้นแก่ตัวให้มีความสม่ำเสมอ แบบอย่างแห่งพระองค์ท่าน คือ ความสง่างามอย่างที่สุดของผู้เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ความเพียร ความซื่อตรง การวางตัวที่เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อย มีความเสมอต้นเสมอปลายในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและประเทศชาติ

การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลับกลายเป็นความเสียหายเสียชื่อเสียงแก่ส่วนราชการย่อมยังผลกระทบต่อความรู้สึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน หาใช่กระทรวงใครกระทรวงเขา กรมใครกรมเขา รัฐวิสาหกิจใครรัฐวิสาหกิจเขา หรือแม้แต่จังหวัดใครจังหวัดเขา อำเภอใครอำเภอเขา อปท.ใคร อปท.เขา เสียที่ไหนกัน ในเมื่อความรับผิดชอบมีความหมายถึงความเกี่ยวพันกันทั้งระบบ ดีครบถ้วนก็คือความดีอันสมบูรณ์แบบทั้งระบบ เราทุกหน่วยต้องช่วยกันตรวจตราดูแลไม่ให้เกิดความผิดพลาดทั้งทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจ ยุทธวิธีที่เป็นธงชัยนำทาง และผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่ปรากฏ ความเป็นเอกภาพของระบบราชการ คือ ความเป็นแบบอย่างแก่กันในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช่แบบอย่างของการกระทำผิด หรือความบกพร่องเสียหาย ผู้บังคับบัญชาของวิทยากรเคยสั่งสอนอบรมข้าราชการรุ่นเดียวกับวิทยากรว่า ปฏิบัติงานใดๆ ความรับผิดชอบต้องนำหน้าการใช้อำนาจ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จแต่ครั้งอดีต คือ การมีความรับผิดชอบเป็นธงชัย ในทางตรงข้าม การใช้อำนาจที่มากมายเกินเหตุจะทำให้ตัวเราหลงทางและไม่ประสบความสำเร็จ หลักคิดว่าด้วยศาสตร์พระราชา คือ ความเรียบง่าย ความพอเพียง ความซื่อตรง และมีความสุจริตต่อหน้าที่รับผิดชอบ ความสุจริตของทุกภาคส่วน ถือเป็นหน้าเป็นตา (remarkable) แก่ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปราศจากหลักคิดนี้อย่างเคร่งครัด คือ ความยากลำบากอย่างที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรและบ้านเมือง แนวคิดดังกล่าวนี้ อารยประเทศจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรก..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน