‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำ การกระทำของบุคคลถือเป็นหัวใจของการดำรงชีวิต

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชาสังคมศึกษา : การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาทแก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี .เมือง .สุราษฎร์ธานี

โดยความตอนหนึ่งระบุว่าการกระทำของบุคคลถือเป็นหัวใจของการดำรงชีวิต การครองตนให้เป็นคนดีของประเทศ การถือกำเนิดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง การอบรมสั่งสอนก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง สำคัญที่สุดคือผลลัพธ์จากการนำคำอบรมสั่งสอนไปสู่การกระทำ ดีหรือไม่ดีเริ่มต้นจากตัวเราเองทั้งสิ้น ที่จะต้องควบคุมความคิดอันมีความสุขุมรอบคอบให้สอดคล้องกับเหตุการณ์อีกทั้งวิจารณญาณอันเหมาะสม เช่น การคิดอย่างมีสติ มีความรอบคอบ แม้อาจช้าไปบ้างก่อนพูดหรือก่อนทำ ย่อมจะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ยาก ต่างจากการคิดเร็ว พูดเร็ว และกระทำในสิ่งที่อาจจะขาดความรอบคอบถี่ถ้วน สิ่งนี้ที่ลูกหลานเยาวชนต้องช่วยกันเสริมสร้างอุปนิสัยใจคอ มีอัธยาศัยไมตรีต่อกัน ไม่ประสงค์ร้ายต่อกัน ให้กลับกลายเป็นเรื่องธรรมชาติทางการปฏิบัติ สังคมจะมีความปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นเป็นอันมาก..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน