ผช.รมต.ประจำนายกฯ เชื่อ ‘ทุกอย่างจะเป็นความทรงจำและคุณค่าแห่งชีวิตเราทุกคน’หากคนไทยเดินตามรอยพระยุคลบาทฯ

เมื่อบ่ายวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา ‘สังคมศึกษา : การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในความตอนหนึ่งว่า ทุกอย่างอยู่ที่ใจและการกระทำ ข้อผิดพลาดคือบทเรียนที่จะไม่ให้เรากระทำผิดซ้ำ มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเราเรียนรู้ในความผิดพลาด การเริ่มต้นใหม่ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เหมือนผลัดวันประกันพรุ่ง ทุกอย่างจึงสำคัญอยู่ที่ใจ มีคำพูดว่า ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา ลูกหลานเยาวชนต้องคิดให้ได้และปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ เรียกว่า เอาชนะใจตนเองเพื่อครอบครัวและเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน การปฏิบัติได้เช่นนี้เรียกว่าเป็นคุณอนันต์ ที่ใครก็ทำแทนเราไม่ได้

ลูกหลานเยาวชนต้องยึดมั่นในพระราชดำรัสคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ต่อหลักในการครองตน ครองคน และครองงาน เราทุกคนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความรักสมัครสมาน ที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ขัดแย้งกัน ไม่หลงลืมตัว ในทางกลับกัน ต้องช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างน้ำใจไมตรีระหว่างกันด้วยความเพียร ความซื่อตรง และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสุจริตธรรม

“ผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานให้ไว้ ที่ถือเป็นคำสอนชีวิต และลูกหลานเยาวชนต้องร่วมกันสร้างความตระหนัก เรียนรู้ มีความเข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติ ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านาน ได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคน ในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทะนุถนอม ให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป แม้จะมี สภาพสถานการณ์ต่างๆ แวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆ นานา ก็เชื่อได้ว่า พวกเราจะสามารถไปรอดได้”

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ และเด็กต้องทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยันเอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต

“ผมมาพูดคุยกับลูกหลานเยาวชนในวันนี้ในฐานะข้าราชการบำนาญ ที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาร่วม 38 ปี หน้าที่สุดท้ายในส่วนภูมิภาค คือ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้มีโอกาสพูดกับลูกๆ หลานๆ เสมอว่า พระบรมราโชวาทของล้นเกล้าฯ ของปวงชนชาวไทยเปรียบเป็นทิศทางและแสงสว่างแห่งความสำเร็จในชีวิต ที่ลูกหลานเยาวชนสมควรยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ อันจะเป็นทั้งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติบ้านเมือง ลูกหลานทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสถานพินิจฯ ของเรา ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ของเรา ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ยังความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อเราออกไปแล้วเราจะไม่กระทำผิดอีก นั่นย่อมหมายถึงสถานพินิจฯ จะช่วยกันดูแลรักษาพวกเราให้เป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของชาติ และเราจะไม่กลับมาที่นี่อีก ทุกอย่างคือความทรงจำที่เป็นคุณค่าแห่งชีวิตเราทุกคนสืบไป” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน