ข่าวด่วน

‘SUN’ ช่วยเหลือสังคม ร่วมส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนแม่วาง-สันป่าตอง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางวรรณญารัตน์ ไชยชนะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน เพื่อร่วมกับโครงการสัมมนานักศึกษา 3 วิทยาเขต ประจำปี 2561 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำกิจกรรมอาหารกลางวันแก่นักเรียนในพื้นที่ อ.สันป่าตอง และแม่วาง จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และกระบวนการทางความคิดที่สร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อเด็กเยาวชนที่มีต่อสถาบันการศึกษา และบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ที่พร้อมให้การสนับสนุนและคืนกำไรต่อสังคม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน