ข่าวด่วน

แพทยศาสตร์ มช. ใส่ใจผู้สูงวัย ให้ความรู้ป้องกัน ‘โรคซึมเศร้า’

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ‘โครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ’ หรือ Caregivers’Training Day เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 จัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุและศูนย์การศึกษาทางจิตเวชศาสตร์เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ญาติ ผู้ดูแลและบุคคลทั่วไป มีความรู้ มีศักยภาพ และทักษะเกี่ยวกับ ‘โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ’ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

 

ทั้งนี้ ผศ.นพ.วิชัย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่บุคคลทั่วไปยังขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า ทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บ อาหารที่ควรบริโภคอย่างเหมาะสมตามวัย กิจกรรมสร้างสรรค์ ขาดการพูดคุย และเอาใจใส่จากบุตรหลาน ส่งผลต่อโรคทางใจ ซึ่งคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ต้องดูแลและอยู่กับผู้สูงอายุ ให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน