ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ ชี้ซื่อตรง ประหยัด เจียมเนื้อเจียมตัว พัฒนาไทยดีขึ้น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ สังคมศึกษา : กำเนิดไทย ให้กับเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง ใจความตอนหนึ่งว่า.. ลูกหลานเยาวชนเป็นความหวังของคนไทยทุกคน ไม่เพียงเฉพาะครอบครัวตนเอง แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่เป็นภาพใหญ่ เพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว การทำความดีย่อมส่งเสริมให้ตัวชี้วัดของสังคมดีขี้นตาม ส่วนความผิดความบกพร่องความทุจริตที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาในทางตรงกันข้าม หนักเบาเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ปัจจุบันในต่างประเทศทำตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลกันที่เด็กในบริบทของอนาคตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่เรียกว่าเป็นความหวังของบ้านเมือง

“เขามองว่าเด็กคือความซื่อตรง ความบริสุทธิ์ คนไทยเรียกว่าผ้าขาว แต่ที่สกปรกเลอะเทอะก็ด้วยสังคมภายนอกไม่นำพา และการขาดแบบอย่างของผู้ใหญ่ที่เหมาะสม หรือ ‘Role Model’ สังคมที่เผชิญต่อปัญหานานัปการและไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าแม่แบบและแรงบันดาลใจ หลายฝ่ายจึงขบคิดกันว่า ทำอย่างไรที่จะทำให้สังคมเรียบง่าย หรือที่เรียกว่า ‘A Simple Life’ ไม่ทุจริต ไม่หลงลืมตัว ไม่อีโก้ ที่มันไม่โก้เลยทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยทุกอย่างช่วยกันขับเคลื่อนบนพื้นฐานของความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง คนไทยสอนเรื่องความเจียมเนื้อเจียมตัว คือ การไม่คิดใหญ่ ทำใหญ่ หากแต่มีความรอบคอบ ประหยัด รู้จักการยับยั้งชั่งใจ ไม่ผลีผลาม ทุกอย่างจะเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยตัวของมันเอง” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน