ข่าวด่วน

เตรียมผลักดันเชียงใหม่เป็น ‘พิพิธภัณฑ์การบินอาเซียน’หนุนท่องเที่ยวเชิงอากาศยานในกองบิน41

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 น.อ.จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘Tango Big Cleaning Day 2018’ ณ ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญและกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร สอดคล้องกับทางกองทัพอากาศที่มีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อันจะเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) ในหน่วยทหารแบบบูรณาการ และยั่งยืน ที่จะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชม ในฐานะแหล่งที่ให้ความรู้ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพลเรือนกับทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

“ล่าสุดชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 ริเริ่มกำหนดแผนงานที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อากาศยานในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะได้ส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป โดยพิพิธภัณฑ์อากาศยานแห่งนี้ จะเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพของวีรบุรุษที่ได้ใช้อากาศยานในการประกอบวีรกรรม เป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานได้รำลึกถึงคุณงามความดี และเกียรติคุณของกองทัพอากาศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

น.อ.จารุวัฒน์ กล่าวว่า ถือเป็นการร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานในระยะยาว ในการพัฒนาไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์การบินของภาคเหนือ รวมถึงช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สนใจด้านการบิน นักท่องเที่ยว ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้มาเรียนรู้ และร่วมอนุรักษ์สินทรัพย์ที่ทรงคุณค่านี้ของประเทศ อันจะส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ อันจะเป็นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารแบบบูรณาการและยั่งยืน ประการสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ

“เรากำลังเตรียมประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์การบินระดับอาเซียน เนื่องจากมีเครื่องบินที่มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า และมีความสมบูรณ์ในระดับนานาชาติกว่า 30 ลำ สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน รองรับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นกิจกรรมด้านการบินในภูมิภาค นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในเขตทหาร จัดกิจกรรมถ่ายภาพอากาศยาน และจัดงานใหญ่ Lanna Air Festival ช่วงปลายปี 2561 พร้อมต่อยอดจัดแอร์โชว์ระดับนานาชาติในอนาคต” น.อ.จารุวัฒน์ กล่าว

ด้าน น.ต.คำรณ ร้องกาศ ผู้ช่วยประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 หรือ TANGO เห็นพ้องร่วมกับชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Aviation Activity Club และกลุ่มช่างภาพอากาศยานไทย ในการพัฒนาชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41ฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์อากาศยานของภาคเหนือ ที่มีความพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุดในอาเซียน เนื่องจากมีอากาศยานที่อยู่ในครอบครองจำนวนถึง 28 ลำ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและควรจดจำในด้านการบินของประเทศ

ด้านนายอาคม สุวรรณกันธา ประธานชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Aviation Activity Club กล่าวว่า ชมรมฯ เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้รักการบินและอากาศยานในพื้นที่ และต้องการประชาสัมพันธ์ให้เกิดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ในเชิงการรับรู้ความสำคัญเกี่ยวกับการบินและอากาศยานในพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจการบินที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอนาคต และส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศไทยได้เข้าถึงและเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบินในอนาคต

“นอกจากกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 เราเตรียมจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเครื่องบินหรือ Vintage Aviation Portrait Workshop 2018 @Tango ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ตามด้วยงาน Lanna Air Festival 2018 ณ สนามบินสหพัฒน์ จังหวัดลำพูนในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบิน ก่อนยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานในระดับนานาชาติในอนาคต หรือ Lanna International Airshow อันจะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต”

นายอาคม กล่าวต่อว่า เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้ คือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงการบิน-อากาศยานของภาคเหนือให้มีความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศไทยได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบิน นอกจากนั้นจะเป็นแนวทางในการระดมทุนเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องบินที่เป็นของกองทุนมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย และสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อากาศยานภาคเหนือในระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 หรือ 26 ปี โดย น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์ในการบูรณะ ฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ซึ่งอากาศยานในอดีตและที่ปลดประจำการแล้วในทุกด้าน เพื่อให้สามารถนำกลับมาทำการบินได้ในภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์การบิน เป็นแหล่งวิทยาการในการค้นคว้าศึกษา ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการบินของอากาศยานในอดีต เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอากาศยานของประเทศต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน