การท่าฯเชียงใหม่แถลงครบ30ปี เตรียมผุดโครงการเร่งด่วนแก้ปัญหาผู้โดยสารคับคั่ง เน้นเพิ่มพื้นที่รองรับ-จอดรถ-ช่องทางจราจร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ท่าอากาศยาน (ทอท.) เชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 30 ปี การดำเนินงาน โดยประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ กรรมการ ทอท. นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) ในฐานะอดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการ และบริษัทสายการบิน ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

ทั้งนี้ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมทีมบริหารร่วมแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร เนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคน แต่ในปี 2560 มีผู้ใช้บริการกว่า 10.2 ล้านคน ซึ่งโครงการพัฒนาดังกล่าวจะดำเนินการภายในปี 2562 เน้นการเพิ่มพื้นที่อาคารผู้โดยสาร พื้นที่จอดรถและช่องทางจราจร

“ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์มาอยู่ในความดูแลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน ภายใต้ค่านิยมหลักของ ทอท. (Core Value) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ให้ใจ ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย (Service Minded) มั่นใจ เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย (Safety & Security) ร่วมใจ การรวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น (Teamwork) เปิดใจ การพัฒนาไม่หยุดยั้ง (Innovation) และภูมิใจ การยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร (Integrity)

นาวาอากาศตรี มณธนิก กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 12 % ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 10.2 ล้านคน ซึ่งถึงแม้ว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่การให้บริการและบริหารจัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาโดยตลอดแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ทันต่ออัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร โดยในปี 2560-2568 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องให้บริการผู้โดยสารในปริมาณที่เกินขีดความสามารถ และต้องเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสารระหว่างรอการดำเนินงานตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ คณะกรรมการ ทอท. จึงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะกลาง ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ที่กำหนดดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2561 อาทิ ปรับปรุงป้ายบอกทาง เพื่อปรับเปลี่ยนการเข้า-ออกของผู้โดยสาร เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ด้วยการรื้อย้ายสวนหย่อม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้เพียงพอกับจำนวนเครื่อง X-ray เพิ่มช่องทางเข้าอาคารบริเวณประตูหมายเลข 6 เพื่อเป็นช่องทางของเจ้าหน้าที่และสำหรับขนถ่ายสินค้า เพิ่มเคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสาร Self Check-in จำนวน 3 เคาน์เตอร์ และปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องสัมภาษณ์พิเศษสำหรับด่านควบคุมโรคและด่านจัดหางาน

2. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน กำหนดดำเนินการภายในปี 2562 อาทิ ปรับปรุงทางสัญจร และเพิ่มพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงเพิ่มทางลาดบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้อง Bus Gate สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จัดทำห้องตรวจตัวพิเศษ บริเวณเครื่อง X-ray ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ก่อสร้างที่จอดรถบัสเพิ่มเติม บริเวณด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ก่อสร้างลานวางอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE: Ground Service Equipment) ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 2 เป็นห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 3 อาคารผู้โดยสารเป็นพื้นที่สำนักงาน ก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่จอดรถ โดยดำเนินการในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังเปิดเผยผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2560 ว่า ปริมาณการจราจรทางอากาศ (มกราคม-ธันวาคม 2560) มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 71,994 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 หรือ 4.03% มีสายการบินที่บินประจำภายในประเทศ จำนวน 8 สายการบิน ทำการบินใน 13 เส้นทาง และสายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 26 สายการบิน ทำการบินใน 23 เส้นทาง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 221 เที่ยวบินต่อวัน มีจำนวนผู้โดยสาร 10.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 หรือ 8.30% เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศมีประมาณ 2.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.72% ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนถึงกว่า 1.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 15% การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารชาวจีนดังกล่าวนำมาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำเป็นต้องขยายเวลาให้บริการในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนที่อาศัยโดยรอบ และในแนวขึ้นลงของอากาศยานบ้าง ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องขออภัยที่ได้สร้างผลกระทบดังกล่าวให้แก่ชุมชนรอบข้าง อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็น ต้องเพิ่มเที่ยวบินนอกเวลาทำการปกติ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ส่วนปริมาณการขนถ่ายสินค้า 17,303 ลดลงจากปี 2559 หรือ 6.53%

“ระยะแรกที่เราจะดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างประเทศหลังใหม่ 4 ชั้น เพื่อรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคน ถนน 6 เลน อาคารจอดรถใหม่ 2 อาคาร เพื่อรองรับปริมาณรถรวม 2,500 คัน ในขณะที่อาคารหลังเก่าจะมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะรองรับผู้โดยสาร 10 ล้านคน ส่วนระยะที่ 2 จะขายการรองรับอีก 2 ล้านคน รวมแล้วจะรงอรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคน พัฒนาหลุมจอดจากเดิม 20 หลุม เพิ่มเป็น 35 หลุมจอดทางด้านทิศใต้ เพื่อให้รองรับอากาศยานได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการตามแผนพัฒนาจะเสร็จสิ้นในปี 2575 ด้วยงบประมาณ 1,500 ล้านบาท และไปใช้ได้อีก 3 ปี คือ ปี 2578 สภาพภายในสนามบินเชียงใหม่ก็จะแออัดเหมือน ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งในส่วนของสนามบินที่ 2 ซึ่งทุกคนถามนั้น ขณะนี้ทางคณะกรรมการใหญ่ก็สนใจและเตรียมข้อมูลไว้ แต่เห็นว่าผู้มีอำนาจมากกว่าคณะกรรมการใหญ่จะสั่งการเอง รวมถึงเส้นทางสัญจรด้านหน้าสนามบินที่กระทรวงคมนาคมกำลังเตรียมการแก้ไข โดยในช่วง 2 เดือนนี้มีคณะกรรมการใหญ่ 3 คณะ ลงพื้นที่ เพราะเป็นระบบโครงข่ายจราจรเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด ที่ต้องเร่งดำเนินการ”

สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท.นั้น ในปี 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนงบประมาณสร้างเมรุและเตาเผาศพไร้มลพิษ ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง การสนับสนุนงบประมาณขุดสระกักเก็บน้ำ เพื่อใช้สำหรับพื้นที่การเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนน้ำดื่ม การสนับสนุนงบประมาณจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชน เป็นต้น ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้าย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน