แม่ออน-สันกำแพงนำร่อง ลงนามร่วมดับ ‘ไฟป่า-สกัดหมอกควัน’

บ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระหว่างอำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่ออน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ข้อตกลงนี้ถือเป็นภารกิจที่สองอำเภอ จะร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี 2561 ณ อ่างเก็บน้ำต้นเปา บ้านแม่ตาด หมู่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ร่วมลงนาม ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ ซึ่งถือเป็นมาตรการเตรียมการและป้องกัน เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ หลายแนวทางเพื่อตอบสนองมาตรการได้แก่ การเผยแพร่ประกาศจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันถึงระเบียบข้อบังคับกฎหมายและมาตรการการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควัน การจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ทั้งในระดับระดับอำเภอ และตำบลโดยนายอำเภอแม่ออนให้ทุกตำบลในท้องที่ดำเนินการสำรวจและกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพเข้าป่าหาของป่า ชักชวนให้มาเป็นหน่วยดับไฟป่า รวมทั้งการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า หรือการชิงเผาตามหลักวิชาการ และการจัดทำแนวกันไฟซึ่งปีนี้กำหนดให้แนวกันไฟควรที่จะมีความกว้างอย่างน้อย 8 เมตร เพื่อป้องกันไฟป่าได้อย่างแท้จริง

นายอำเภอแม่ออน กล่าวว่า เขตป่าไม้และเขตอุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่คาบเกี่ยวรอยต่อระหว่างอำเภอ เมื่อเกิดไฟป่าจึงมีโอกาสสูงที่ไฟป่าจะข้ามเขตที่เกิดไฟ เพราะการลุกลามของเปลวเพลิงจะไม่คำนึงเขตแดน เมื่อเกิดปัญหาไฟลามดับไม่ได้ก็มักจะโทษกันทำให้เกิดความขัดแย้งและกลายเป็นชนวนเพิ่มการเผาไหม้มากขึ้น การร่วมมือกันระหว่างประชาชนที่อยู่ใกล้เขตแดนจึงเป็นมิติ หรือนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ปัญหาไฟป่าลดน้อยลง และหมอกควันน้อยลง พร้อมเปิดศูนย์รับมือไฟป่า 51 วัน ห้ามเผา 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 เน้นลุยถึงหมู่บ้านเผาซ้ำซาก ต้องลดทุกเรื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เคยมีจุด Hot Spot ปีนี้ต้องไม่มีจุดเผาไหม้ หรือจำนวนจุด Hot Spot ต้องลดลง เพราะอำเภอแม่ออนเป็นอำเภอใกล้เมืองต้องช่วยลดปริมาณหมอกควันโดยการสร้างความชุ่มชื้นให้เกิดขึ้นการทำงานให้โฟกัสไปที่หมู่บ้านตำบลที่เกิดไฟ มอบให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลประสานศูนย์ตำบล จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยต้องมีแผนจัดการชัดเจนในพื้นที่เผาซ้ำซาก หากเกิดไฟอำเภอจะลงตรงไปยังพื้นที่ประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกับคนในชุมชนด้วย

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่ออน ยังได้วางมาตรการที่ 2 คือ ระยะรับมือ หรือช่วงการห้ามเผาเด็ดขาด ในส่วนกิจกรรมหรือแนวทางที่จะมาสนับสนุนมาตรการนี้ ได้แก่ การจัดกำลังเพื่อการลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า การเข้าระงับเหตุการณ์เมื่อเกิดการเผาในพื้นที่ต่างๆ โดยแยกเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่เขตทาง และพื้นที่ในชุมชน ส่วนมาตรการที่ 3 คือ ระยะสร้างความยั่งยืน มีกิจกรรมได้แก่ การจัดทำตารางการเผาในพื้นที่การเกษตร การทำแนวกันไฟในป่าเปียก การทำฝายชะลอน้ำ การปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวโพด เป็นต้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน