สวทช.ภาคเหนือชูผลงานวิจัย ใช้ได้จริงในงานประชุมประจำปี เดินหน้าสานนโยบายไทยแลนด์4.0 มุ่งพลิกโฉมชุมชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ ในหัวข้อ ‘นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้’ โดยมี น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร นางปิยะฉัตร ไคร้วานิจ เบอร์ตัน ผอ.สวทช. ศูนย์ภาคเหนือ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและชมผลงานวิจัยที่หลากหลาย

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจนวัตกรรม ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือเรามุ่งเน้นในเชิงอาหารเพื่ออนาคต และเกษตรยั่งยืน นอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อน โดยมีจุดหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งในแง่มิติการค้าขาย การลงทุน สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจมาพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนก้าวพ้นการมีรายได้ปานกลางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

น.ส.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร กล่าวว่า ผลงาน สวทช.ภาคเหนือในรอบ 1 ปี ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนส่งผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนและภาคอุตสาหกรรมกว่า 359.13 ล้านบาท จากการเก็บข้อมูล 147 โครงการที่ผ่านมา ด้วยหวังให้เกิดการปฎิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ โดยนำผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง เสริมความแกร่งและตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมเหนือคาดหมาย

และนอกเหนือจากการเสวนา จัดนิทรรศการเปิดบ้านเทคโนโลยี ที่มีการนำผลงานวิจัยกว่า 30 ผลงานมาจัดแสดงแล้ว ยังมีการมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนา เพื่อยกย่องคุณงามความดี เชิดชูนวัตกรรมชาวบ้านที่มีการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะต้นแบบที่ดีในการขยายผล ซึ่งปีนี้มี 2 คนที่ได้รับการยกย่อง คือ นางมุทิตา สุวรรณคำซาว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตชาผักเซียงดาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยดึงชุมชนในพื้นที่ทำผักเซียงดาอินทรีย์บนพื้นที่ 200 ไร่ ภายใต้แบรนด์กาทอง ซึ่งยึดหลักคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ให้คิดดี ทำดี พูดดี มีน้ำใจ

ส่วนคนที่ 2 คือ นางยุพิน สายสำเภา ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่มทอผ้าไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ ในสาขาศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสามารถดึงลูกๆ กลับมาทำงานในถิ่นฐานบ้านเกิด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน