ข่าวด่วน

เชียงใหม่กำหนด3มาตรการเชิงพื้นที่ 4มาตรการบริหารจัดการ แก้ ‘ไฟป่า-หมอกควัน’ดีเดย์ห้ามเผา51วัน เริ่ม1มีนาคม-20เมษายน2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 25 อำเภอ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการปฏิบัติร่วมกัน ในเรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นกรณีเร่งด่วน จึงกำหนดให้การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติ โดยแนวทางการป้องกันหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ กำหนดใช้มาตรการเชิงรุก ‘3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ’

ซึ่ง 3 มาตรการเชิงพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และ 4 มาตรการบริหารจัดการ คือ มาตรการสร้างความตระหนัก มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง และมาตรการประชารัฐ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทั้ง 25 อำเภอให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ช่วง 60 วันห้ามเผาเราทำได้ ที่ประชุมมีมติกำหนดช่วงห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 จำนวน 51 วัน โดยให้ความเห็นตรงกันว่าปีนี้ฤดูกาลล่าช้ากว่าปกติ จากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดความชื้นมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงเลื่อนช่วงเวลาห้ามเผาดังกล่าว

รัฐบาลเน้นย้ำถึงสถานที่สำคัญและสั่งการห้ามเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่พระตำหนักและสนามบินอย่างเด็ดขาด ซึ่งในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จกับแผนงานยุทธการดอยสุเทพ – ปุย โดยความร่วมมือจาก 4 อปท. ในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นในปี 2561 จังหวัดจะนำแผนงานยุทธการดอยสุเทพ – ปุย มาถอดบทเรียนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ 25 อำเภอ ใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่ากับทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดอำเภอ และให้กระจายความรับผิดชอบลงไปยังระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ในวันที่ 30 มกราคม 2561

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน