ข่าวด่วน

เชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2แสนตัว กระตุ้นอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ-ฟื้นฟูระบบนิเวศ

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันประมงแห่งชาติ ถือเป็นวันที่สำคัญต่อผู้ประกอบอาชีพทางการประมง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพการประมง สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรชาวประมง เยาวชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

ส่วนนายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ปีนี้ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลตำบลป่าไผ่ คัดเลือกอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเคยเสด็จมาทอดพระเนตรโครงการฯ พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527

“เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประมงจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาบึก ปลากาดำ ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ลงในอ่างเก็บน้ำที่มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้จะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560 ให้ครบ 1,000,000 ตัว”

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน