ข่าวด่วน

เชียงใหม่ระดมความเห็น เตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แบบล้านนาโบราณ ดึงปชช.ร่วมเป็นเจ้าภาพแสดงความจงรักภักดี-ถวายพระเกียรติสุงสุด ‘ในหลวงรัชกาลที่9’

เชียงใหม่ระดมความเห็น เตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แบบล้านนาโบราณ ดึงปชช.ร่วมเป็นเจ้าภาพแสดงความจงรักภักดี-ถวายพระเกียรติสุงสุด ‘ในหลวงรัชกาลที่9’

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพิธีพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า 1 แสนคน  และประชาชนสามารถเข้า-ออกได้ทุกด้าน โดยมีการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบให้หน่วยงานสำคัญ อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองรับผิดชอบด้านสถานที่ การออกแแบบพระเมรุโดยวัฒนธรรมจังหวัด ส่วนการจัดรูปแบบการจราจร มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 5 และมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงมหรสพ ริ้วขบวนแบบล้านนาโบราณ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก  

“ส่วนสำคัญคือ เปิดสอนการทำดอกดารารัตน์ เพื่อเป็นดอกไม้จันทน์นั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกัน พร้อมเร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ เป็นภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในการถวายอาลัยแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวเชียงใหม่”

นายปวิณ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ  เนื่องจากครั้งนี้เรารู้ว่าคนไทยทั้งหมดจงรักภักดี เชียงใหม่เราคิดว่าคนจะมาเยอะ จังหวัดเราจะทำให้สมพระเกียรติมากที่สุด เราคาดการณ์ว่าเฉพาะประชากรในเขตอำเภอเมืองที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ มีประมาณ 300,000 คน หากมาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งคือ 150,000 คน  สถานที่ซึ่งน่าจะเป็นแห่งเดียวที่รองรับคนจำนวนมากได้ เบื้องต้นเราคิดไว้น่าจะใช้พื้นที่ว่างด้านหลังศูนย์ราชการเชียงใหม่  ไม่นับประชาชนที่มาทำงานในเชียงใหม่และไม่สะดวกกลับภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อไปถวายความจงรักภักดีอีก ยังต้องหารือกันเพิ่มเติมทั้งในเรื่องการจัดจราจร  การจัดโรงทาน   การจัดดอกไม้จันทน์  การจัดกิจกรรมที่ให้สมพระเกียรติ ก็ได้มอบหมายการเตรียมจัดงานไปเพื่อให้สมพระเกียรติที่สุด กำหนดว่าภายในเดือนพฤษภาคมจะต้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน

“อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้  ทั้งโรงทาน  ทำดอกไม้จันทน์ถวาย หรือมาร่วมกันในการจัดสร้างพระเมรุต่อเติมให้งดงาม  รวมถึงการประดับเส้นทางให้งดงาม ยินดีให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันในการถวายความจงรักภักดี  ในส่วนของขบวนเทอดพระเกียรติจะเน้นแห่ขบวนที่เป็นอารยะธรรมล้านนา และต้องเป็นการถวายความเคารพสักการะที่สูงสุดของพวกเรา และที่เป็นห่วง คือ ในการระดมทุนจัดงาน จะไม่มีการออกเป็นหนังสือในการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความเต็มใจ ได้สั่งการให้คลังจังหวัดไปกำหนดวิธีการเปิดรับทุน ต้องการให้ระดมทุนมาในช่องทางเดียวไม่กระจัดกระจายและมีการตรวจสอบรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน ไม่อยากให้มีการเปิดรับบริจาคหรือมีการเรี่ยไรกันในหลายภาคส่วน ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้องได้”   

ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธี ‘ถวายดอกไม้จันทน์’ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และมอบให้แต่ละจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และให้จังหวัด/อำเภอพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด /อำเภอ หรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอ และต้องเพียงพอสำหรับรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธี เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัดและอำเภอละ 1 แห่ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน