English in (My) Daily Life_carchecked

 มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูอ้อ ในวันที่ครูอ้อต้องเอารถไปเช็คกันนะคะ

Learn English with “Kru Aor when she had her car checked. “