ข่าวด่วน

English in (My) Daily Life_Blood donation

คำศํพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับการบริจาคเลือดรอคุณอยู่ค่ะ