ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่13) หมอกคลุมจิต ตัณหาคลุมใจ

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่13) หมอกคลุมจิต ตัณหาคลุมใจ 

โดย ร่มธรรม ศรีสุโข

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน