เชียงใหม่นำร่อง “หมู่บ้านรักษาศีล5″สร้างความปรองดองสมานฉันท์

เชียงใหม่นำร่อง “หมู่บ้านรักษาศีล5″สร้างความปรองดองสมานฉันท์

ts2วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียใหม่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยมีศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา หลังจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ทั้งการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญกรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การระบาดของยาเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และที่สำคัญการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันของชาติ

“สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม คณะสงฆ์โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ซึ่งตรงกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืน”

ts1นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราจะนำร่องเปิดตัว “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หลักการ มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ โดยรอบแรกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะประชุมและลงนาม (MOU) ร่วมกับพระสงฆ์จาก 25 อำเภอ โดยมีเจ้าอาวาสวัดทั่วจังหวัดเชียงใหม่ 1,314 วัด ส่วนรอบที่สองจะทำความเข้าใจกับตัวแทนหน่วยงานราชการ อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ มุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน