ข่าวด่วน

TV -Everyday English

English in (my) Daily Life_Buddhist Day article

a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?za?�a?? a??a??a?�a?�a?� a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?sa?�a?�a?�a?za??a?� a??a?�a?sa?�a??a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?� ! Let’s learn vocabularies and expression about Buddhist Day with “Kru Aor”. mexes.com.ua http://www.np.com.ua/

Read More »

English in (My) Daily Life_Blood donation

a?�a??a??a??a?za?�a?? a??a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a?�a??a??a?�a??a?�a?sa??a??a??a?sa??a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a??a?� www.mexes.com.ua/ www.np.com.ua/

Read More »

English in (My) Daily Life_carchecked

A�a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?sa?�a??a??a?�a?�a?� a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?Sa?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?� Learn English with “Kru Aor when she had her car checked. “ http://mexes.com.ua http://np.com.ua/

Read More »

Everyday English 3

TV-‘Ever and Never’ a?�a?�a?? a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?sa?�a?�a?�a??a?�a?? a?�a?�a?�a?�a?�a?? 3 /A�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?� ‘Everyday English: Ever and Never’ “In this video, we talk about the words ever and never. In the comment section, tell us something that you’ve never done but would like to do in the future!” a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?? a??a??a??a?�a??a?�

Read More »

Everyday English 2

TV- ‘Everyday English A�a?�a?�a?? a?�a?�a??a??a?�a??a??a?�a?sa?�a?�a?�a??a?�a?? a?�a?�a?�a?�a?�a?? 2 a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?� ‘Everyday English: -ed and -ing Adjectives’ A� a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?? a??a??a??a?�a??a?�    

Read More »

Everyday English 1

TV- ‘Everyday English’ A�by A�a?�a?�a?�a??a?�a?? & a?�a?�a??a??a?�a?? A�a?�a?�a?�a?�a?�a?? 1 A� a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?� a??a??a??a??a?Sa?� A�Really a??a?�a?s very a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?? a??a??a??a?�a??a?�      

Read More »

english by hedlom2015

Teaser: english by hedlom 2015 a?�a?�a??a?�a??a??a?za?sa??a?�a?s a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?? Derek A�,Tommy a??a??a?� a?�a??a??a?�a?�a?� A�a??a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?� a?�a??a?� A�www.hedlomnews.com a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a?� A�a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?� A�a??a?�a??a??a??a?� a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?� a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a?� a??a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a?? a??a??a??a?�a??a?�

Read More »

English in (My) Daily Life_smog

a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?za?�a?? a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?za??a?�a?�a??a?� a??a?�a?sa??a??a??a?�a??a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?sa?�a??a??a?�a?�a?�a?�a?�a?�a?� Let’s learn English and ways to take care of yourself in the city of smog with “Kru Aor”. mexes.com.ua/ www.np.com.ua/

Read More »