ข่าวด่วน

ข่าวย้อนหลัง

เจียไต๋ จัดงาน ‘Chia Tai International Field Day 2020 ยกระดับเกษตรกรรมไทย มุ่งมั่นเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจเกษตรครบวงจรของไทย จัดกิจกรรม Chia Tai International Field Day 2020 เปิดสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โชว์ความแข็งแกร่งด้านเมล็ดพันธุ์คุณภาพ และแปลงเกษตรสาธิตของพืชหลากหลายสายพันธุ์  พร้อมอวดโฉมผลิตผลทางการเกษตร ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนให้กับคนทั้งภูมิภาค กิจกรรม ‘Chia Tai International Field Day 2020’ จัดโดยกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัดภายใต้แนวคิด ‘เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน’ หรือ Growing better, together ภายในงานมีการจัดแสดงสายพันธุ์พืชผักและผลไม้นานาชนิดที่ได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรมล้ำสมัยมากถึง 410 สายพันธุ์  นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า เราจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจของเราจากทั่วโลก ได้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของเจียไต๋  ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืชในระดับแนวหน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม  เพราะเราเชื่อว่าการเพาะปลูกที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพ Chia Tai ...

Read More »

‘สวทช.’ ปักหมุดวิทยาศาสตร์เข้มแข็ง ตั้งเป้าล้านนาก้าวไกล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจำปี 2563 ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม’ โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ดร.ณรงค์ กล่าวว่า สวทช. มุ่งสร้างกลไกพัฒนางานร่วมกัยชุมชนให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อขยายผลและเพิ่มปริมาณงานทางวิชาการให้มากขึ้น เพราะงานเกษตรปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ พืชบางชนิดปลูกต่างพื้นที่ก็จะได้ผลผลิตที่ต่างกัน จำเป็นต้องมีการวิจัย ทดสอบ ทดลอง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อก้าวไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต โดยภาคเหนือจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น วันนี้จึงถือเป็นการปักหมุดความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ลงสู่พื้นที่อย่างจริงจัง หลังจากนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร หรือเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทช. พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ เกษตรกรอินทรีย์ ...

Read More »

นักวิจัย สวพส. แนะใช้ ‘เห็ดป่า’แก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ฝุ่นเชียงใหม่ยังฟุ้งกระจาย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่เรือตรี ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และ ดร.จารุณี ภิลุมวงค์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แถลงผลการค้นคว้าวิจัยและเรียบเรียงเกี่ยวกับแนวทางการใช้เห็ดป่า แก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าว่า จากปัญหาฝุ่นควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และสังคมมองว่าเกิดจากการเก็บหาของป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘เห็ดเผาะ’ หรือเห็ดถอบ กลายเป็นจำเลย เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีความต้องการบริโภคของคนทั่วไปค่อนข้างสูงและมีราคาดี อีกทั้งยังมีเรื่องของความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่าต้องเกิดไฟไหม้ก่อนเห็ดถึงจะออก  ว่าที่เรือตรี ศุลิเชษฐ์  กล่าวว่า ในความเป็นจริงการหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบแต่เดิมนั้น คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนใช้การสังเกตลักษณะของพื้นที่ที่พบเห็ด โดยพบว่าหลังจากที่มีไฟไหม้ป่าแล้วนั้นจะพบเห็ดเผาะในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้มีการบอกต่อกันมาและเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน กลายเป็นต้องเผาป่าก่อนเห็ดเผาะถึงจะออกให้ ซึ่งในความเป็นจริงเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเป็นเส้นใย หากโดนความร้อนทำลายก็สามารถที่จะตายได้” “เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบจะเจริญอยู่ร่วมกันกับรากพืชและบริเวณรอบๆ ราก ทำให้ได้รับผลกระทบจากการทำลายของไฟป่าบ้างบางส่วน แต่เห็ดชนิดอื่นๆ ที่เกิดอยู่ในป่าซึ่งเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินจะมีการเจริญอยู่บนเศษวัสดุใบไม้ กิ่งไม้ เมื่อเกิดไฟไหม้เป็นระยะเวลานานเห็ดกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากถูกความร้อนเข้าทำลายเส้นใยและดอกเห็ดทำให้ไม่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้ สังเกตได้จากพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้เห็ดกลุ่มที่เจริญเหนือดินจะมีปริมาณลดลง” ว่าที่เรือตรี ศุลิเชษฐ์  กล่าว ดร.จารุณี กล่าวเสริมว่า หากเราจะแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เราต้องทำให้เกิดการเผาหรือไฟไหม้ที่ลดลง โดย สวพส. ขอนำเสนอ 3 แนวทาง เพื่อให้นำไปใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และบริบทของชุมชน คือ การใช้เห็ดกลุ่มไมคอร์ไรซ่า ...

Read More »

ตร.เชียงใหม่ปะทะเครือข่ายยาเสพติด วิสามัญดับ1ยึดของกลางยาบ้า3.2หมื่นเม็ด

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  วิสามัญเครือข่ายค้ายาเสพติดเสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ยึดของกลาง ยาบ้า 32,000 เม็ด  ขณะที่ผู้ต้องหาอีก 2 คน หลบหนีไปได้ โดย พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่อัยการ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่ และแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ร่วมตรวจสอบ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบศพนายจูณธรณ์  ชูกิจประเสริฐกุล อายุ 30 ปี ชาวอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับภายในรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 1ฒฌ 5988 กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจอดเสียหลักอยู่ข้างทาง ประตูฝั่งด้านข้างคนขับและกระจกข้างมีร่อยรอยกระสุนเจาะจนเป็นรู ทำให้กระจกข้างแตก ส่วนล้อหน้าฝั่งคนขับถูกอาวุธปืนยิงจนแบน ห่างออกไปมีรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมถูกชนจนล้มตะแคง ล้อหน้าพับงอ นอกจากนี้ยังมีรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากการเฉี่ยวชนกับรถของคนร้ายขณะเข้าสกัดจับ จากการสอบสวนทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรเชียงใหม่ รับแจ้งว่าผู้ตายและเครือข่ายจะนำยาเสพติดจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยนำยาบ้าเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ชั้นในให้กับกลุ่มวัยรุ่น และส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่นำไปจำหน่ายต่อยังพื้นที่อื่น จึงติอต่อเพื่อล่อซื้อก่อนจะนัดส่งมอบยาบ้ากันบริเวณสะพานริมเส้นทางเลียบรถไฟ ขณะที่กำลังส่งมอบยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวและพยายามเข้าจับกุม ...

Read More »

‘สวนสัตว์เชียงใหม่’ จุดเทียนไว้อาลัยโศกนาฏกรรมที่โคราช

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หน้าลานน้ำพุ ส่วนต้อนรับสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวมชุดดำไว้ทุกข์ หน้าป้ายข้อความ ‘ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมไว้อาลัยผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โคราช’ แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียครั้งใหญ่จากกรณีกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล 21 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  โดยทั้งหมดร่วมกันยืนสงบนิ่ง ตั้งจิตอธิษฐานส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ และจุดเทียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ RIP ที่ย่อมาจากคำว่า Rest in Peace ซึ่งแปลว่า ขอให้พักผ่อนอย่างสงบ เพื่อไว้อาลัยต่อผู้ที่จากไปและแสดงออกถึงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในฐานะคนไทยด้วยกัน  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เปิด ‘Rose Paradise’โดมกุหลาบหลวงแห่งแรกกลางเมืองเชียงใหม่ ชมความงามกว่า100สายพันธุ์ตลอดทั้งปี ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ประชาชชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมชมความสวยงามของกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก หรือวาเลนไทน์ เช่น กุหลาบดามัสก์ หรือกุหลาบมอญ ที่เรารู้จักและคุ้นเคยและนิยมปลูกมานาน ด้วยเป็นกุหลาบเก่าแก่ที่มีกลิ่นหอม นิยมนำมาสกัดทำเป็นน้ำมันหอมระเหย ช่วยรักษาอาการซึมเศร้าลดความวิตกกังวล  รวมทั้งกุหลาบอังกฤษสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความโดดเด่นเรื่องกลิ่นหอม เช่น พันธุ์ Julieta ที่มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบชา สายพันธุ์ Domaine de Chantilly มีกลิ่นหอมกลิ่นมะนาว และเป็นพันธุ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทกุหลาบหอม สายพันธุ์ Beatrice กลีบดอกสีหวาน เรียงซ้อนแน่น มีกลิ่นหอมน้ำผึ้ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตามกุหลาบทั้งหมด เป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวงหลายพื้นที่ อาทิ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงทุ่งเริง สถานที่ตั้งสวนกุหลาบหลวง ที่แสนประทับใจ  ไม่ควรพลาด ชมและถ่ายภาพกับความสวยงามของกุหลาบหลากสีสัน หลากสายพันธุ์ที่มาอยู่รวมกัน ทั้งสีแดง สีชมพู สีเหลือง สีขาว สีม่วง หรือสีที่แปลกใหม่ที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ง่ายๆ สร้างความรู้สึกสดชื่น ...

Read More »

ผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งลุย แก้ ‘หมอกควัน-ไฟป่า’หลัง1เดือนพบจุดความร้อนพุ่ง2.8พันจุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังเป็นประธารับฟังรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ของ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันฯ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาว่า มีการรายงานสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพบจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot จำนวน 2,867 จุด ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,601 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,141 จุด เขต สปก.  54 จุด เขตพื้นที่การเกษตร 24 จุด ริมทางหลวง 1 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 46 จุด  โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุด คือ อำเภอฮอด รองลงมาเป็นอำเภอดอยเต่า และอำเภอจอมทอง ส่วนการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ...

Read More »

เชียงใหม่แถลงจัดศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี เทิดพระเกียรติ ‘พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ที่แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.วรัญญา วรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.อาณดา นิรันตรายกูล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน ‘ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2’ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต.แม่เหียะอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายอาทร  กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 องค์กร ร่วมกันจัดงานศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ...

Read More »

เชียงใหม่ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์กราดยิงที่ ‘ห้างเทอร์มินอล21’นครราชสีมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าสีดำไว้ทุกข์ และประกอบพิธีสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ. และยืนสงบนิ่ง เพื่อไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอร์มินอล จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพนักงานบางรายระบุว่า แม้จะไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์ แต่รู้สึกถึงความสูญเสียในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนา ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ดวงวิญญานของทุกชีวิตที่จากไปสู่สุคติ และขอส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตด้วยว่า ให้สู้ต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ฝุ่นฟุ้งคลุมเมือง พบควันลอยข้ามรอยต่อลำพูน-เชียงใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังจากกระแสลมอ่อน อากาศเย็นลง และเกิดจุดความร้อน หรือ Hotspot จากไฟไหม้พื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างในเขตป่าจำนวนมาก ในตารางวัดดัชนีคุณภาพอากาศของ Air Visual จ.ชียงใหม่ ติดอันดับที่ 12 ของประเทศทั่วโลก ซึ่งล่าสุด ทีมร่มบินอาสาเชียงใหม่ โดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ตรวจพบจุดเผาและไฟไหม้ข้ามจากเขตติดต่อ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน หลายครั้ง ต่อเนื่องนับจากเริ่มปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ทางอากาศ โดยระบุข้อความว่า พื้นที่ดังกล่าวพบการเผาหนักทุกวัน บริเวณใกล้ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศและกระแสลมพัดจาก จ.ลำพูน ไหลเข้าสู่ จ.เชียงใหม่  ในขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์กระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตามศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดกาาณ์ว่า ในช่วงบ่ายวันนี้จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวน ลมแรงทำให้สภาพอากาศยกตัว และมีลูกเห็บตก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กให้จางลงได้ สำนักข่าวเห็ดลม รางาน

Read More »